Mẫu đơn đăng ký dự thi

Đăng ngày : 14/12/2021

Tải file đơn đăng ký dự thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

CUỘC THI “KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRONG EM”

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi:……………………….…………………...................................................

……………………………………………………………………………….......................................................

Tên trường: .........................................................Lớp...........................................................................................

Địa chỉ Trường học...............................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………..…………..…………................................................

Điện thoại: NR ……………….; ………….……Mobile: ………….…...............................................................

Địa chỉ email: ……………………………………….…………………………..................................................

Người giám hộ (cha/mẹ/ người thân/ thầy, cô giáo):………………………….....................................................

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………..…………..………….................................................

Điện thoại: NR ………………..CQ: ………….……Mobile: ………….….........................................................

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đây:

Các tác phẩm dự thi bao gồm:

- Tên tác phẩm (theo thứ tự):

- Đối với tác phẩm là Video Clip: ghi rõ tên file (khi gửi trực tiếp qua bưu điện) …………………………định dạng ………………….trên bề mặt phong bì.

Sau khi nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi xin tham gia Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”. Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận

đồng thuận của người giám hộ

(Ký , ghi rõ họ tên)

(Đối với Nhóm tác giả tham gia mỗi thành viên phải có sự xác nhận của Người giám hộ)

 

……………., ngày ……tháng…….năm 2021

Cá nhân/Tổ chức viết đơn

(Ký , ghi rõ họ tên)

 

File đính kèm: